תקנון האתר

אנו מברכים אותך על הגעתך למתחם הפעילות של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל , לימודי ייעוץ זוגי  (להלן: "האתר" \ "מתחם הפעילות "")  הפועל בהתאמה בכתובת     https://www.oritarbel.co.il/arbel-college/   ו\או בכתובת https://www.oritarbel.co.il/  ו\או בכל מתחם דיגיטלי ו\או דומיין אחר, באשר יהיה כתובתו המקושר למתחם הפעילות.

מתחם הפעילות מציע כיום ו\או יציע בכל עת בעתיד, שירותים ומוצרים חדשנים ומקוריים בתחום של טיפול ו\או ייעוץ זוגי, המבוססים על שיטות מקוריות וחדשניות, פרי פיתוחה וקניינה הבלעדי של ד"ר אורית ארבל, , מומחית לייעוץ זוגי , לרבות ומבלי להגביל השיטה הנושאת את שמו של מוצר הדגל המוצע מבית ד"ר אורית ארבל  "מרתון הזוגיות הפרטי"  ("להלן: " השיטה  ").

הנך מתבקש לקרוא בעיון ובהעמקה את כל התנאים וההסכמות המפורטים בתקנון הפעילות להלן (להלן: "התקנון ") וזאת בטרם עשיית כל שימוש במתחם הפעילות  ו/או בכל חלק ממנו ו\או בטרם רכישת כל מוצר ו\או שירות המוצעים במסגרתו ו\או בטרם השתתפות בכל פעילות המוצעת על ידי מתחם הפעילות  ו\או ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל  במסגרת כל פלטפורמה באם מקוונת ו\או לאו .

מתחם הפעילות ו\או מכללת ארבל מופעל על ידי חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ומנוהל על ידי ד"ר אורית ארבל  ו\או כל גורם הפועל מטעמה ובכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהל האתר בעמוד צור קשר, במייל info@oritarbel.co.il או בטלפון: 077-9968565

התקנון מגדיר את כלל הזכויות ו/או החובות החלות על גולש ו\או על משתמש במתחם הפעילות, לרבות בגין גלישה בלבד , שימוש במוצרים ו\או בשירותים המוצעים במסגרתו, אם בתמורה ו\או חינמיים , כולל ומבלי למעט בגין השירותים ו\או המוצרים המקוונים המוצעים והן במסגרת ההרצאות ו\או הכנסים ו\או שירותים ו\או מוצרים הקשורים לטיפול הזוגי המוצעים מבית ד"ר אורית ארבל לרבות ומבלי להגביל מוצרים ו\או שירותים המוצעים ו\או אשר יוצעו בעתיד הקושרים למרתון הזוגיות הפרטי והנך מחויב/ת לנהוג בהתאם לתוכנם . (להלן: "השירותים " "המוצרים").

תקנון זה ממזג ומכיל בתוכו את מלוא החיובים, ההסכמות והנהלים החלים על כל אדם ו/או ישות משפטית אחרת העושה שימוש מכל סוג באתר ו\או בכל מוצר ו\או שירות המוצע במסגרתו לרבות אך מבלי להגביל, בדבר פעולת גלישה בלבד ו/או כל פעולה אחרת כמשתמש רשום (ככל שיידרש) , כפי שיפורט בתקנון זה, בעוד ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמן , שומרים בזאת על זכותן, הבלתי מוגבלת, לעדכן את תנאיו של תקנון  זה מעת לעת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי. בנוסף ומבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל , ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל שומרות על זכותן לעדכן את סל המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידן מעת לעת בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי .

כל שימוש במתחם הפעילות , באשר יהיה טיבו וסוגו, מעיד על מתן הסכמה מצדך להוראות הקבועות בתקנון זה והסכמתך תחול ותחייבך על אישורך והצהרתך כי כל הוראות ו\או הסכמות המפורטות בו יקוימו ו\או יחויבו אותך. מתוקף ההצהרה כאמור, הנך מוותר/ת ויתור מלא וסופי על כל טענה ו/או דרישה נגד ד"ר אורית ארבל ו\או נגד מכללת ארבל ו/או חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ו\או נגד כל גורם המורשה לפעול מטעמם לרבות סוכניהם, שלוחיהם מנהליהם וכיו"ב בגין כל עניין הקשור לשימושך במתחם הפעלות  ו/או למוצרים ו\או לשירותים המוצעים בו למעט דרישה ו/או תביעה הקשורה להפרה מצד מתחם הפעילות בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

כל הכללים המפורטים בתקנון זה יחולו בהתאם, גם על הפעילות המתבצעת ו\או תתבצע בכל עת בעתיד,  במסגרת קבוצת הפייסבוק של ד"ר אורית ארבל ו\או של מכללת ארבל  (הקיימת ו\או אשר תיווסד בעתיד ) במסגרתה פועלת ו\או תפעל בכל עת בעתיד, קהילה המעודדת ומאפשרת בין היתר העברת מידע בין כלל חבריה באמצעות העברת תכנים איש לרעהו בנושאים של טיפול ו\או ייעוץ זוגי ו\או תכנים הקשורים לשיטות החדשניות ו\או לתכניות שפותחו על ידי ד"א אורית ארבל ו\או כל גורם מורשה מטעמה, המוצעות במסגרת המוצרים ו\או השירותים על ידי ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל  (להלן בהתאמה: "קבוצת הפייסבוק " "הקהילה").

תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אך מתייחס כמובן גם לקהל הנשי.

הסכמה לתנאי התקנון

מוסכם כי השימוש במתחם הפעילות ו/או עשיית כל פעולה מכל סוג על ידך במסגרתו, לרבות ומבלי למעט פעולת גלישה בלבד, מילוי והעברת פרטים מזהים במתחם הפעילות לרבות ומבלי להגביל מילוי והעברת פרטים מזהים במסגרת "צור קשר" במתחם פעילות ביחס לכל מוצר ו\או שירות המוצע בו ו\או רישומך באתר כמשתמש רשום לו תוקנה סיסמא  והן כל פעולה נוספת הקשורה לשימוש באתר ו/או למוצרים ו\או לשירותים המוצעים בו, מעידה על מתן הסכמתך הבלתי חוזרת לד"ר אורית ארבל ו\או למכללת ארבל לנהוג על פי תנאיו של תקנון זה  וכל האמור בו יחייב אותך באופן סופי ומוחלט ומכאן נגזרת החשיבות הרבה לקוראם בעיון רב בטרם עשיית כל פעולה באתר.

ההסכמה הנ"ל, הניתנת על ידך לתנאיו של תקנון זה הינה סופית מוחלטת ובלתי חוזרת וניתנת אף כהסכמת מכללא לכלל ההוראות של תקנון זה ו/או תנאים נוספים שיתווספו על ידי מתחמי פעילות של ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל בכל עת בעתיד בהתאם לשיקול דעתן הבלעדי ובהתאם לכללים המפורטים בהסכם זה.

 

 • הנך מאשר/ת כי הנך בגיל 18 ומעלה והנך בעל הכשרות המשפטית הנדרשת להתקשר בתקנון מחייב זה.
 • הנך מתחייב/ת כי כל המידע שנמסר ו\או יימסר על ידך ו/או על ידי מי מטעמך במסגרת מתחם הפעילות ו/או השירותים ו\או המוצרים הינו אמת ומדויק.
 • הנך מאשר/ת את האיסור המוחלט להתחזות לאדם אחר ו/או להשתמש בפרטים מזהים של אדם אחר ו/או לתת כל מידע שהוא כוזב או אינו מדויק לחלוטין. הנ"ל חל גם על כלל המידע שנמסר על ידך במהלך כל הליך הרשמה ו\או העברת פרטים מזהים המתבצע באתר מכל סוג.

אי כיבוד על ידך של הכללים הנ"ל ו/או של כל אחת מהוראותיו של תקנון זה עשוי להוות עילה להפסקה ו/או השהייה ו/או חסימת גישתך להמשך שימוש על ידך באתר ו\או באילו ממוצריו ו\או שירותיו ו\או תכניו וד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל  שומרת על זכותה, לבטל בכל עת את שם המשתמש שלך (באם ניתן לך ו\או יינתן לך בכל עת בעתיד באמצעות מתחם הפעילות) ו/או לדחות את הרשמתך ו/או להפסיק לאלתר את מתן השירותים ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו והכול כאמור בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ד"ר אורית ארבל ו\או של מכללת ארבל ומבלי חובתן של הנזכרות דלעיל,  לנמק את הטעמים להחלטותיהi.

עריכת שינויים

ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל  ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמן שומרות על זכותה לערוך בכל עת כל שינוי ו/או תיקון מכל סוג שיהיה בהוראותיו של תקנון זה ו/או בסל המוצרים ו\או השירותים ו\או בתכנים הנכללים בהם ו\או במידע ו\או בתוכן מכל סוג המוצעים באתר לרבות השעיה ו/או שינוי של כל חלק מהמוצרים ו\או מהשירותים ו/או של כל תוכן המוצע במסגרתם, שינויי של תעריפי התמורה בגין המוצרים ו\או השירותים וכל זאת בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל , בהתאמה.

מוסכם כי חלה עליך האחריות לעקוב אחר שינויים כאמור, שעשויים לחול הן על הוראותיו של התקנון, ו/או על כל חלק במתחם הפעילות  ומכאן חובתך לעיין מעת לעת בהוראותיו של תקנון זה על מנת להתחקות אחר אכיפת השינויים כאמור.

יובהר כי המשך שימוש על ידך באתר לרבות בכל חלק ממנו ומבלי לגרוע המשך שימוש במוצריו ו\או בשירותים המוצעים במסגרתו תהווה את הסכמתך לכלל השינויים שגולמו בו בכל עת ובכל אופן לרבות אך מבלי למעט בשינויים בתקנון זה ו/או באתר ו/או בכל אופן בפורמט ו/או בתצורה ו/או באפיונם של המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד ד"ר אורית ארבל  ו\או נגד מכללת ארבל ו\או נגד כל ישות משפטית ו\או גורם הפועל ממטעמה בקשר לעריכת שינויים כאמור ו/או יישומם על ידי ד"ר אורית ארבל ו/או מי מטעמה.

כללים לשימוש במתחם הפעילות

הנך נדרש להשתמש באתר ו\או במוצרים ו\או בשירותים המוצעים בו בהתאם לכללים המפורטים בתקנון זה. הנך מתחייב/ת בזאת כי כל שימוש באתר ו/או במוצריו ו\או בתכניו, לרבות ומבלי להגביל העברת פרטים ו\או מידע מזהה במסגרת האתר ו\או לנציג מורשה מאת ד"ר אורית ארבל ו\או מטעם מכללת ארבל ייעשה על ידך בלבד ולצורך שימושך האישי בלבד ובהתאם להרשאות מאת ד"ר אורית ארבל  ו\או מאת מכללת ארבל ו/או מי מטעמה בהתאם לאמור בתקנון זה.

יובהר כי "תוכן" בהקשר של תקנון זה או "תכנים" כולל כל מידע ו\או שיטה מכל מין וסוג לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אורקולי, או כל שילוב שלהם, וכן עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך עיצובם והצגתם לרבות אך לא להגביל כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, דמות, הדמייה, דגימה, סרטון, קובץ קולי ו/או מוזיקלי, כל קוד מחשב, תוכנה, יישום, מאגר נתונים, וממשק וכל סימן ו/או תו ו/או סמל.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כדלקמן :

 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל פעולה המפרה ו/או עשויה להפר זכויות פטנט, סימן רשום, סימן שירות רשום, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכויות פרסום או כל זכות אחרת של ד"ר אורית ארבל ו\או של מכללת ארבל ו\או של כל אדם או ישות משפטית הפועל מטעמן ו/או או הפרת כל חוק ו/או או חבות הסכמית.
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלהעלות ו/או להעביר למתחם הפעילות ו\או לד"ר אורית ארבל ו\או למכללת ארבל ו/או לכל גורם הפועל מטעמן כל מידע שהנו שקרי, מטעה, לא מהימן או שאינו מדויק, או כל תוכן ו/או מידע שאינו חוקי, מאיים, פוגעני, טורדני, מעליב, מוציא דיבה, שיש בו הונאה, חודר לפרטיותו של אדם אחר, גס, בוטה, או תוקפני . הוראה זו תחול ללא כל תנאי ו\או מגבלה גם על כל פעילות הקשורה לעשייתה של ד"ר אורית ארבל ו\או של מכללת ארבל המתבצעת במסגרת עמוד הפייסבוק בכתובת https://www.facebook.com/droritarbel/בו מנוהלות הקבוצות הידועה או כל שם אחר(להלן: "קבוצת הפייסבוק") במסגרתה פועלת ו\או תפעל בכל עת בעתיד הקהילה של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל (להלן: "הקהילה")
 • הנך מתחייב/ת להימנע מלייצר ו/או להעביר למתחם הפעילות ו/או לכל משתמש בקבוצת הפיסבוק ו\או בקהילה אשר קיימת ו\או אשר תוקם בכל עת בעתיד כל תוכן אשר לא הוזמן ו/או פרסומת שלא אושרה ו/או חומרי קידום או כל הודעת דואר זבל, ספאם או תכתובות שרשרת ו/או העברת כל מידע המכיל תוכנות וירוס או קודים ממוחשבים אחרים לרבות אך מבלי מעט מקבצים, ו/או תכניות המעוצבים ו/או מכוונים לגרום נזק או אשר עשויים להוות הפרעה, להגביל או למנוע באמצעות פונקציה מתאימה של כל תוכנה שהיא, חומרה או כל ציוד תקשורת ו/או להרוס או להשיג גישה שאינה מאושרת אל המערכת של האתר ו/או בסיס הנתונים ו/או הסיסמאות או כל מידע שהוא, אודות ד"ר אורית ארבל  ו\או אודות מכללת ארבל ו\או כל גורם שלישי הקשור לד"ר אורית ארבל  ו\או למכללת ארבל ו/או למי מטעמה לרבות בכל הקשור באתר ו/או בשירותים ו\או במוצרים המוצעים בו ו/או פעילויות מכל סוג של משתמשי האתר ו\או קבוצת הפייסבוק ו\או פעילויות הקהילה כהגדרתה דלעיל   .
 • הנך מתחייב/ת לא להתחזות לאדם או לישות, כולל עובד כלשהו או נציג של ד"ר אורית ארבל ו\או של מכללת ארבל .
 • הנך מתחייב/ת להימנע מנקיטת כל פעולה המחייבת ו/או העשויה לחייב את ד"ר אורית ארבל ו\או את  מכללת ארבל ו/או מי מטעמן (בעניינים הכפופים לשיקול דעתה הבלעדי: לרבות אך מבלי למעט, חיובים הקשורים לצדדים שלישיים
 • הנך מתחייב/ת להימנע מכל ניסיון להפריע ו/או להזיק למהלך הפעולות התקין של השירותים ו\או המוצרים המוצעים באתר, ו/או לתפקודו התקין של מתחם הפעילות . להימנע מהעברת הודעות בשם ד"ר אורית ארבל ו\או בשם מכללת ארבל שלא ניתנו בגינם הרשאות מפורשות מראש ובכתב מאת ד"ר אורית ארבל  ו\או מאת מכללת ארבל ו/או נציגיה המוסמכים לעניין זה, לרבות כל הודעה העשויה להיות הודעת ספאם.
 • הנך מאשר/ת את המניעה המוחלטת מעשיית כל שימוש שעשוי לשנות ו/או לתרגם ו/או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים ו\או המוצרים המוצעים באתר, לרבות האיסור המוחלט להעתיק, להשכיר, להפיץ, ו/או להעביר בכל דרך אחרת כל זכות אישית הניתנת לך באמצעות שימושך באתר ו/או המוצרים ו\או השירותים המוצעים בו לרבות ומבלי להגביל מוצרי ו\או שירותי הדגל המוצעים בו, כגון ומבלי להגביל , תכנית הדגל הידועה בשם "מרתון הזוגיות הפרטי "   ו\או כל מוצר ידע אחר ו\או השירותים המוצעים בו שאינה בכפוף לקבלת הרשאה מראש ובכתב כנדרש ובהתאם להוראותיו של תקנון זה .

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל שומרות על זכותן הבלעדית להסיר כל תוכן מכל פלטפורמה במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי למעט בקבוצת הפייסבוק ו\או בכל מתחם בה תפעל הקהילה בעתיד העשוי בכל אופן להפר את הוראותיו של תקנון זה, ו/או את חוקיה של מדינת ישראל ו/או תקנת הציבור הנהוגה בה, וזאת אף בנסיבות בהן לא נתקבלה כל הודעה מאת גורם שלישי בדבר ההפרה ו/או החשש להפרה כאמור לעיל.

 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמן רשאי למנוע את גישתך לאתר ו/או לקבוצת הפייסבוק ולכל חלק ממנו ו\או לכל מתחם במסגרתו מוצעת פעילותה של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל, לרבות פלטפורמות מקוונות ו\או מתחמים פיזיים (חסימת גישה) אם באופן זמני ו/או קבוע לכל מידע ו/או תוכן אשר לפי שיקול דעתה הבלעדי של ד"ר אורית ארבל   נידרש להסירו ו/או לשנותו לרבות חסימת גישתך בהתאם להוראותיו של סעיף זה לפרטי הגישה שניתנו לך לרבות שם המשתמש ו\או הסיסמא ו\או לכל תוכן המצוי בו.

 

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי לא תערוב או תתחייב בשם ד"ר אורית ארבל  ו\או בשם מכללת ארבל בהצהרה, ערבות או התחייבות כלשהן ולא תטיל על  ד"ר אורית ארבל  ו\או על מכללת ארבל ו/או מי מטעמה כל חיוב שהוא שאינו בהתאם להוראותיו של הסכם זה.

 

הנך יודע/ת ומסכים/ה, כי אינך רשאי לייצג את ד"ר אורית ארבל  ו\או את מכללת ארבל ולא להשתמש בשם ו/או סימן מסחרי ו/או סימן שירות רשום או לא רשום, ו/או בכל קניין רוחני שלה או של מי מטעמה אשר נתן לחברה הרשאה לעשות בו שימוש , בשום צורה בפני כל אדם או גוף לכל מטרה שהיא, והנך מתחייב/ת לא לפרסם כל פרט שהוא לגבי ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל למעט אם קיבלת את הסכמתן המפורשת מראש ובכתב.

 

רישום באתר:

כל אחד יכול לגלוש במתחם הפעילות  ולצפות בתוכן ו/או מידע המצוי בו ("להלן: גולש"). על מנת ליהנות ממוצרי הידע אשר יוצעו במסגרתו בכל עת בעתיד , לרבות במסגרת תכניות ו\או קורסים ו\או שיטות ייחודיות אם בתמורה ו\או תכנים חינמיים תידרש להירשם באתר באמצעות מילוי פרטים מבוקשים , אשר בעקבותיהם יינתנו לך באופן אישי (אלא אם נתקבלה הרשאה אחרת מאת ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל בהתאם לשיקול דעתן )פרטי גישה לרבות שם משתמש וסיסמא אשר ישלחו לך באמצעות מנהל האתר ו\או באמצעות כל דרך חלופית כפי שיקבע על ידי מתחם הפעילות   (להלן: " משתמש").

 

משתמש נדרש לספק  לד"ר אורית ארבל  ו\או למכללת ארבל פרטי זיהוי והרשמה שלמים אמיתים ומדויקים. מחדל שלך במתן מידע מדויק ושלם, עשוי להתהוות לכדי הפרה של תנאי השימוש באתר, והפרה כאמור עשויה להוביל לסיום ו/או חסימת פעילותך באתר ולסגירת הרשאתך לעשיית שימוש בו ו\או שימוש והנאה מתכניו ו\או מוצריו ו\או שירותים אם בתשלום ו\או חינמיים.

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה את הסכמתך להימנע לפעול בעניינים להלן:

 • לתת ל ד"ר אורית ארבל ו\או למכללת ארבל  שם ו\או דומיין ו\או כל פרט מזהה נוסף של אדם אחר מתוך כוונה להתחזות לאותו אדם. ו/או
 • להשתמש בפרטי הגישה של אדם אחר מבלי לקבל הרשאה כנדרש. או
 • להשתמש בשם ו\או דומיין שעשוי להיות גס, וולגרי או פוגעני.

האחריות בדבר חובתך לשמור בהקפדה יתרה על סודיות של שם המשתמש והסיסמה שלך.

הנך מתחייב/ת לכבד את האיסור המוחלט להשתמש בחשבון משתמש של אדם אחר ו/או של ישות משפטית אחרת מבלי שברשותך הרשאתה המפורשת בכתב של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל.

 

הנך מתחייב/ת להודיע לד"ר אורית ארבל  ו\או למכללת ארבל בכתב בסמוך ככל הניתן למועד בו הגיע לידיעתך כי התקיים אירוע בו נעשה שימוש בלתי מורשה ו/או יש חשש כי יתקיים אירוע כאמור בחשבון המשתמש שלך ו/או של צדדים שלישים ולהעביר למנהל האתר הפועל בכתובת  info@oritarbel.co.il

הודעה בכתב בדבר כל פעילות העשויה לפגוע בפרטיותם וביטחונם של משתמשים אחרים באתר.

 

יודגש כי ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל שומרת על זכותה כי בכל עת בעתיד, הנ"ל תהיה רשאית לשנות הן את סל המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידה והן את גובה התמורה המבוקשת על ידה בגין השירותים ו/או המוצרים כאמור והן את עמלות כרטיסי האשראי הנדרשות על ידה ו\או על ידי כל גורם מטעמה.

יובהר כי יכול וחלק מאמצעי התשלום אשר ניתנו על ידי גולש ו\או משתמש במסגרת האתר לא יאפשרו ל ד"ר אורית ארבל  ו\או למכללת ארבל  לבצע גבייה בפועל של סכומי התמורה, בין היתר אך מבלי למעט בשל טעמים הקשורים להיעדר מסגרת בכרטיס אשראי אשר ניתן על ידי הגולש ו\או המשתמש ו/או העדר תוקף באמצעי החיוב ומכל טעם דומה אחר ובנסיבות דנן ד"ר אורית ארבל  ו\או נציג מטעם  מכללת ארבל יפנה לגולש ו\או למשתמש ותהא זכאית לדרוש את תמורה באמצעי תשלום חלופיים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולתנאי תקנון זה ולא יהיו למשתמש כל טענה ו/או דרישה כנגד ד"ר אורית ארבל  ו\או נגד מכללת ארבל בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מגבייה כאמור.

 

התמורה

התמורה וכל עניין הקשור ו\או הנגזר ממנה בגין רכישת רישיון השימוש בתכנים המוצעים ו\או אשר יוצעו בכל עת בעתיד במסגרת מתחם הפעילות ו\או בתכניות ו\או במוצרים הדגיטלים ו\או בשירותים תקבע על ידי ד"ר אורית ארבל ו\או על ידי מכללת ארבל  ותהא כפופה למדיניות התשלומים ו\או מדיניות הביטול הנהוגה במתחם הפעילות של ד"ר אורית ארבל ו\או במכללת ארבל .

יובהר כי ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל שומרת על זכותה לעדכן את גובהה התמורה ו\או את מדיניות התשלומים ו\או את מדיניות הביטול הנהוגה אצלה מעת לעת.

 

מדיניות הביטולים 

הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך כי בהתאם למדיניות הביטול הנהוגה בבית ד"ר אורית ארבל  ו\או במכללת ארבל, לא תחול כל זכות ביטול ו\או השבה על המוצרים ו\או השירותים המוצעים על ידי ד"ר אורית ארבל  ו\או על ידי  מכללת ארבל, אלא באם נרשם מפורשות כי בגין מוצר פיזי פלוני יחול חריגה מכלל זה .

התמורה שנקבעה בגין השירות ו\או המוצר תשולם באמצעות סליקת כרטיס אשראי המתבצעת דרך הפלטפורמה של www.cardcom.co.il אשר אחראים על הפקת חשבוניות מותאמות והתשלום יבוצע בכפוף לתנאי השימוש של cardcom.co.il

מבלי לגרוע מכלליות האמור דלעיל, ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל שומרות על זכותן להציע לקהל לקוחותיה אף מגוון אפשרויות תשלום נוספות , בין היתר באמצעות תשלום באמצעות מסירת המחאות, תשלום במזומן  ו\או באמצעות העברה בנקאית אך יובהר כי אופני תשלום חלופיים אלו, יהיו כפופים לפניה שתתבצע על ידי לקוח לנציג מורשה של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל לקבלת הרשאה מראש ובכתב מאת גורם המוסמך לביצוע תשלום התמורה באופן חלופי שאינו באמצעות סליקת האשראי המתבצעת באתר  .

מדיניות הביטול – תנאי מסגרת

מובהר בזאת כי בגין השתתפות בכנסים ככל שיוצעו על ידי ד"ר אורית ארבל  ו\או ע"י  מכללת ארבל לקהילה ו\או לקהל הלקוחות של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל לרבות ומבלי להגביל השתתפות בהרצאות ו\או בסדנאות פיזיות/ פרונטאליות, לקוח יהיה זכאי לביטול השתתפותו והשבה של התמורה ששולמה על ידו, בהפחתת דמי ביטול של __________ ש"ח בכפוף לאישור שיינתן על ידי מערכת האתר ורק באם בקשת הביטול תימסר בכתב למנהל האתר בכתובתhttps://www.oritarbel.co.ilלא יאוחר מ-  14 ימי עסקים בטרם המועד שפורסם לקיום הפעילות הייעודית .

 

יובהר כי באם בקשת הביטול נתקבלה אצל מנהל האתר בפרק זמן הנמוך מ- 14 ימי עסקים, בטרם מועד הפעילות הייעודית (נשוא הביטול)  לא ינתן החזר על עלות הכרטיס.

למען הסר ספק , ד"ר אורית ארבל  שומרת על זכותה לעדכן בכל עת את תנאי מדיניות הביטול ו\או את תחולתם והן שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה לסטות מתנאי המסגרת המפורטים לעיל בעניין זה.

כנסים וסדנאות – תנאי מסגרת

להלן הצהרות והתחייבויות אשר יחולו על קהל המשתתפים בכנסים שיערכו מעת לעת , מבית ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל , אם בתמורה ו\או ללא.

משתתף בכל סדנא ו\או התכנסות מכל סוג המוצעת מבית ד"ר אורית ארבל ו\או ממכללת ארבל  מאשר ומתחייב כדלקמן:

 1. אני מאשר\ת את הסכמתי להשתתף בתכנית ו\או בהתכנסות שתערך בהתאם להנחיות ונהלים שנמסרו לי על ידי ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל ו\או על ידי כל גורם מטעמה (להלן: "הכנס\ים ; התכנית בהתאמה ") .
 2. הנני מאשר\ת כי הובא לידיעתי כי במסגרת הכנסים ו\או כל מוצר פרונטלי שיוצע על ידי בית ד"ר אורית ארבל ו\או על ידי מכללת ארבל, עשויים להיערך צילומים (לרבות צילומי סטילס ו\או ווידאו) על ידי צוות ההפקה מטעם בית ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל ו\או על ידי כל גורם מטעמן והנני מאשר את השתתפותי בצילומים כאמור ובחתימתי מאשר לד"ר אורית ארבל ו\או למכללת ארבל ו\או לחברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ  ו\או לכל גורם מטעמן לעשות שימוש בצילומים כאמור ו\או בכל חלק מתוצרי הצילומים האמורים בכל מוצר של ד"ר אורית ארבל בכל פלטפורמה ו\או בכל אופן שיהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ד"ר אורית ארבל באם תחליט לעשות בהם שימוש (להלן: "הצילומים"); וכן כי אין ולא תהיינה לי כל תביעות, טענות, דרישות ו/או זכויות קניין רוחני לרבות זכויות יוצרים ו/או מבצעים כלשהן (ככל שתחולנה), בקשר לצילומים ו/או לכל שימוש סביר ומקובל בהם לרבות ומבלי להגביל במסגרת כל פעולות קידום ו\או יח"צ לכל המוצרים ו\או השירותים ו\או הפעילויות ו\או הכנסים מבית ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל.
 3. הנני מתחייב בזאת להשתתף בכנס ו\או בתכנית בהתאם לאמור להלן ולאמור בתקנון הפעילות כפי שיפורסם באתר הבית של ד"ר אורית ארבל אשר יעודכן מעת לעת.
 4. הנני מאשר לד"ר אורית ארבל ו\או למכללת ארבל \או לכל גורם הפועל מטעמה, לערוך את הצילומים ולעשות שימוש בצילומים ו/או בחלקים מהם במסגרת כל פעילות ו\או תכנית ו\או מוצר המשווק באמצעות ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל , הכול לפי שיקול דעתם המקצועית הבלעדית, ובסבירות כי יכול שכלל לא יעשה כל שימוש בצילומים.
 5. הנני מייפה בזאת באופן בלתי חוזר את כוחם של ד"ר אורית ארבל ו\או חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ו\או מכללת ארבל ו\או כל גורם מורשה הפועל מטעמן להשתמש בשמי, צילומיי, תמונתי, והביוגרפיה שלי לצרכיי פרסום ו/או יחסי ציבור של התוכנית ו\או הכנס בו אשתתף לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלבד שכל שימוש כאמור יעשה בצורה מכובדת ונאותה ולא יהיה בה בכדי לפגוע במעמדי דמותי ושמי הטוב .
 6. הנני מאשר כי מלוא זכויות הקניין הרוחני, ובכלל זה, זכויות השידור ו/או ההפצה של הצילומים יהיו בבעלותם הבלעדית של ד"ר אורית ארבל ו\או חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ו\או מכללת ארבל ו\או כל גורם המורשה לפעול מטעמם אשר יהיו רשאים להביא לשידורם ו/או הפצתם במלואן ו/או בחלקן, בין אם בעצמה ו/או באמצעות אחרים, בכל מדיה (לרבות ומבלי למעט, כבלים, לווין, וידאו, אינטרנט, תקשורת סלולרית) במספר בלתי מוגבל של שידורים. הריני מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לי נגד ד"ר אורית ארבל  ו\או נגד מכללת ארבל ו\או נגד חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ו\או  כל גורם מורשה מטעמם כל דרישות ו/או זכויות לקבלת תמלוגים מאיזה סוג שהוא.

מידע אינו מהווה תחליף לייעוץ

למען הסר ספק יובהר כי אין לראות בכל מידע ו\או תוכן מכל סוג המועבר באמצעות מתחם פעילות זה ו\או באמצעות הכנסים ו\או הסדנאות ככל שיוצעו באמצעותו  ו\או במסגרת קבוצת הפייסבוק ו\או באמצעות כל תוכן מכל סוג המועבר באמצעות המוצרים ו\או השירותים מבית ד"ר אורית ארבל ו\או בכל מידע שנמסר במסגרת מענה המועבר באמצעות כל גורם מורשה הפועל מטעם ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל ו\או מנציג מורשה של חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ  לרבות ומבלי להגביל בגין כל מידע ו\או תוכן המתקבל מאת גורם מורשה הפועל מטעמה של ד"ר אורית ארבל בכל פלטפורמה, לרבות באמצעות כל פלטפורמה קיימת ו\או אשר תפעל בכל עת בעתיד לרבות ומבלי הגביל באמצעות מענה במיילים ו\או בשיחות טלפוניות ו\או שיחות פרונטליות אישיות ו\או קבוצתיות, כתחליף לייעוץ זוגי פרטני המתחשב בכלל צרכיו ובנתוניו האישים של מקבל המידע ו\או זוגתו ו\או משפחתו ומשכך אין להסתמך עליו כייעוץ ו\או כטיפול זוגי מוסמך הניתן על ידי מומחה בתחום ייעודי העוסק בין היתר בטיפול ו\או בהכוונה מקצועית זוגית ו\או פסיכולוגית ו\או רפואית לבני זוג המצויים בטיפול זוגי.

המידע ו\או התוכן המועברים על ידי כל  גורם המורשה לפעול מבית ד"ר אורית ארבל בכל פלטפורמה שתהא (לרבות ומבלי להגביל במסגרת התכנסויות פיזיות ) אינו בא במקום ייעוץ ו\או טיפול זוגי ואין לפעול על פיו, לשם ביצוע פעולות ו\או שינויי קבע מכל סוג אלא לאחר קבלת ייעוץ ו\או טיפול זוגי פרטני מתאים המתחשב בכלל השיקולים הנגזרים ו\או הקשורים למקבל המידע.

השימוש במידע, בנתונים ובפרטים המובאים על ידי ד"ר אורית ארבל  ו\או על ידי מי מנציגיה ו\או שילוחיה הינו על אחריותו הבלעדית של המקבל והנ"ל מוותר על כל טענה ו\או דרישה נגד ד"ר אורית ארבל  ו\או נגד מכללת ארבל ו\או חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ו\או  כל גורם מורשה מטעמם בגין כל עניין הקשור להסתמכותו של הטוען ו\או הדורש על המידע כמידע אשר על בסיסו מומשו ו\או יושמו שינויי קבע בעל אופי מהותי ואלו יהיו על אחריותו של מקבל המידע בלבד.

אתרים של צדדים שלישיים

במסגרת מתחם הפעילות  ו/או המוצרים ו\או השירותים המוצעים באמצעותו, ייתכן ויוצגו קישורים לאתרים אחרים שברשת ו/או לזירות מקוונות אחרות והן תתכן הפניית קישורים לאתר ו/או לשירותים המוצגים בו באמצעות אתרים ו/או זירות מקוונות אחרות. יובהר כי ייתכן והאתרים המפנים ו/או המופנים האמורים לעיל אינם בשליטה ו/או בבעלותה של ד"ר אורית ארבל  ו\או גורם הפועל מטעמה  ומשכך אין לד"ר אורית ארבל ו/או למי מטעמה ולא תהיה לה כל אחריות בדבר תקינותם ו/או חוקיותם ו/או אבטחתם של ההפניות ו/או האתרים הנ"ל ולא תהיה לכל משתמש ו/או גולש באתר כל טענה ו/או דרישה נגד ד"ר אורית ארבל  ו\או נגד מכללת ארבל  ו\או חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ו\או נגד כל גורם מורשה מטעמם בקשר לכל עניין הקשור ו/או הנגזר מההפניות הנ"ל. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לד"ר אורית ארבל ו\או למכללת ארבל ו\או לחברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ אין ולא תהיה כל אחריות לתקינותם של הקישורים המפנים ו/או המופנים ואין לה ולא תהיה לה כל אחריות למידע ו/או לכל תוכן מכל סוג המוצג בהם, לשירותים המוצעים במסגרתם ו/או אבטחתם ו/או למדיניות הפרטיות ו/או או לנהלים הקשורים להקפדה על זכויות הנהוגים באתרים אלה.

תוכן ורישיונות שימוש בתוכן

בהסכם זה הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי ידוע לך כי מתחם הפעילות  ו/או השירותים ו\או המוצרים המוצעים בו מכילים תוכן ו/או מידע אשר הנו קניינה הרוחני של ד"ר אורית ארבל  ומלוא הזכויות בו הינן קניינה של הנ"ל ושלה בלבד.  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל מוסכם כי הקניין הרוחני הנדון בסעיף זה חל על כל תוכן ו/או המידע לרבות אך מבלי למעט תוכן המוגן בידי זכויות יוצרים ו/או זכויות סימני מסחר ו/או סמני שירות ו/או פטנט ו/או זכויות של סודות מסחריים ו/או סודות מקצועיים ו/או Know-how  ו/או כל זכות קניינית אחרת המגנות על קניינה הרוחני של ד"ר אורית ארבל  ו\או כל ישות הפועל מטעמה לרבות אך מבלי להגביל, זכויותיה המוסריות, זכויותיה לפרסום ו/או לפרטיות וזאת בנוסף לכל זכות אחרת על פי כל דין ו/או בכל טריטוריה באשר תהא קיימת ו/או תתקיים בעתיד.

 

הנך מתחייב/ת להקפיד הקפדה יתירה על הגנת קניינה הרוחני הנ"ל של ד"ר אורית ארבל  ולהימנע מכל פעולה שעשויה להפר את זכויות הבעלות של ד"ר אורית ארבל  בקניינה הרוחני כמוזכר לעיל.

 

על אף בעלותה של ד"ר אורית ארבל  /או מי מטעמה בזכויות הקניין הרוחני מכל סוג בתכנים ו/או במידע המוצגים באתר ו/או הנכללים במסגרת השירותים המוצעים בו כמפורט לעיל, ד"ר אורית ארבל  נותנת בזאת למשתמשי האתר רישיון לשימוש אישי בלתי מוגבל בזמן ו/או במקום, אשר אינו נותן למשתמש ואין לפרשו כנותן למשתמש רישיון לשימוש בלעדי (exclusive) בתוכן ו/או במידע הנ"ל.

 

רישיון השימוש הנ"ל הניתן הנו אישי ואינו ניתן להעברה לכל צד שלישי ורישיון זה אינו מתיר כל אופן של שימוש מסחרי בתוכן ו/או במידע של ד"ר אורית ארבל  ו/או מי מטעמה על ידי המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעמם ואסורה על פיו  כל שימוש שמהווה ו/ו העשוי להוות הפרה של הוראותיו של הסכם זה ו/או של דיני קניין רוחני ביחס לקניינה של ד"ר אורית ארבל  המצוי כאמור באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרתו ו/או אשר יוצעו על ידי ד"ר אורית ארבל  בכל עת בעתיד.

 

למען הסר ספק מובהר כי במסגרת הרישיון הנ"ל הנך מורשה באופן אישי בלבד לעשות בו שימוש למטרות הקשורות לשימושך באתר ו/או בשירותים ו\או במוצרים המוצעים בלבד ולשם כך בלבד ולפיכך אינך מורשה  לערוך את התוכן ו/או לשנותו ו/או לעבדו ו/או להפיצו והכל בכפוף לכיבוד האיסור המוחלט למכור ו/או להשכיר ו/או לעשות כל פעולה מסחרית בתוכן ו/או במידע הנ"ל ללא קבלת הרשאתה המפורשת מראש ובכתב של ד"ר אורית ארבל  ו/או של גורם מורשה ומוסמך מטעמה מתוקף מעמדה של הנ"ל כבעליו החוקיים של התוכן ו/או המידע הנ"ל.

 

הנך מאשר/ת את התחייבותך כי לא תפר בכל אופן שיהיה את זכויותיה של ד"ר אורית ארבל  ו\או כל גורם מורשה מטעמה   ו/או כל צד שלישי ככל שהנו בעליו החוקיים זכויות הקניין בתוכן ו/או במידע המצוי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו ולא תעשה כל פעולה האסורה על ידי דיני הקניין למעט אם ברשותך כאמור לעיל הרשאה מפורשת לעשיית פעולה אסור מאת בעליו החוקיים של בעל הקניין.

 

יודגש כי מעצם טבעו סעיף זה יעמוד על כנו ויישאר בתוקף אף אם תבוטלנה הוראות אחרות הגלומות בהסכם זה ו/או הנ"ל יבוא על סיומו ו/או יבוטל חשבון המשתמש שלך ו/או תחסם גישתך אליו לכל פרק זמן בידי ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל ו/או מי מטעמן  ו/או תופסק פעילותך באתר מכל סיבה שתהא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ד"ר אורית ארבל  ו\או כל גורם מורשה מטעמה.

 

קניינם הרוחני של צדדים שלישים

מובהר כי חלה עליך כגולש ו/או משתמש האתר החובה לכבד חוקים וכללים החלים על פי הדין ו\או הסכם הקשורים לקניינם הרוחני של צדדים שלישים ולהימנע בתכלית האיסור להפר בכל אופן את זכויות הקניין הרוחני של צדדים שלישים בכל הקושר לפרסום תוכן באתר ו\או בקבוצת הפייסבוק וו\או בכל פלטפורמה דיגיטלית באמצעותה תפעל ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל ו\או כל גורם מטעמן.

 

ד"ר אורית ארבל  שומרת על זכותה להסיר בכל עת תוכן שקיים בגינו חשש כי הנו מפר כל זכות קניינית של צדדים שלישים הנקשר לאתר ו/או למוצרים ו\או לשירותים שיוצעו במסגרתו וקיומה של הפרת זכויות כאמור תהווה עילה להפרה של הסכם זה על ידי המשתמש הקשור להפרה כאמור.

 

בנסיבות בהם קיים בידי ד"ר אורית ארבל  חשש להפרה כאמור הנ"ל שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את פעילותך באתר ו/או להסיר בכל עת את חשבון המשתמש שלך ו/או למנוע את גישתך לאתר ו/או לחשבון המשתמש שלך לתקופה קצובה או לא קצובה וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ד"ר אורית ארבל  . הנך מוותר/ת וויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה נגד ד"ר אורית ארבל  ו\או נגד מכללת ארבל ו\או נגד חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ו\או  כל גורם מורשה מטעמם הקשורה ו/או הנגזרת לפעולת הסרה כאמור ו/או להפסקת פעילותך באתר לרבות ביטול ו/או מניעת גישה כאומר לעיל לחשבון המשתמש שלך בגין חשש לקיומה של הפרת זכויות קניין רוחני.

בנסיבות בהן לטעמך הופסקה בשגגה על ידי ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל ו\או על ידי כל גורם מורשה מטעמה פעילותך באתר ו\או בקבוצת הפייסבוק ו/או הוסר חשבון המשתמש שלך בשל עניין הקשור להפרת זכויות קניין רוחני על ידך הנך רשאי להפנות הודעה למנהל האתר של ד"ר אורית ארבל  בכתובת  דוא"ל info@oritarbel.co.il

ולנמק את טעמך לביטול החלטתה של ד"ר אורית ארבל  והנ"ל תערוך בדיקה לבחינת טענותיך.

סיום פעילות

ד"ר אורית ארבל  שומרת על זכות לסיים ו/או לבטל בכל עת את גישתך לאתר ו/או לכל חלק ממנו לרבות אך מבלי למעט גישתך לחשבון המשתמש שלך וזאת בכל עת ומכל טעם אם לתקופה קצובה או לאו והכל בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל ו\או כל גורם המורשה לכך מטעמה  ומבלי חובתה לנמק את החלטתה בעניין לרבות מבלי חובתה להודיעך בכל דרך שתהא בטרם ביצוע פעולת סיום ו/או ביטול כאמור.

אם ברצונך לסיים את פעילותך באתר ו/או לבטל את חשבון המשתמש שלך עליך לעשות זאת בהתאם להנחיותיה ולהרשאותיה בכתב של ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל, בכפוף לבקשה שתומצא לצוות האתר אשר מונה לעניין בידי ד"ר אורית ארבל  .

פעולת ביטול ו/או סיום של גישתך לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו לרבות ביטול ו/או סיום ו/או מניעת גישה לחשבונך האישי אם בוצע על ידך בהרשאת ד"ר אורית ארבל  ו/או בשל החלטתה של ד"ר אורית ארבל  ו\או גורם המורשה מטעמה בכל מקרה אינה מקימה לך כל זכות אוטומטית להשבת כספים מד"ר אורית ארבל  ו\או מכל יישות משפטית ו\או גורם הפועל מטעמה  ו/או החזר של כל סכום אשר שולם על ידך לד"ר אורית ארבל  ו\או למכללת ארבל ו\או לחברת ארבל הדרכות וייעוץ בע"מ  ו/או למי מטעמן.

אחריות

ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל ו\או חברת ארבל ייעוץ והדרכה בע"מ  ו/או מי מטעמן לרבות אך מבלי למעט, מנהליה, שלוחיה, סוכניה, חליפיה, דירקטורים שלה כיו"ב לרבות צדדים אשר נשכרו על ידה לצורכי קידום של פעילותה באתר ו/או בשירותים המוצעים זו, לא יישאו בכל אחריות בגין כל נזק אשר יכול וייגרם למשתמש ו/או לגלוש ו/או לכל צד שלישי בכל דרך כתוצאה מן השימוש באתר ו/או השירותים המוצעים בו ו/או פעילות של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל  בכל מובן שיהיה לרבות אך מבלי למעט בגין טענות בדבר הסתמכות על תכני האתר כתכנים אשר גרמו לכל הטעיה ו\\או נזק.

מובהר כי ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל ו\או חברת ארבל הדרכות וייעוץ בע"מ ו/או מי מטעמן אינן ערבות בכל אופן שיהיה ו/או מתחייבות לאמינותו ו/או תקינותו ו/או כל טיב אחר של תוכן אשר הועלה על ידי משתמש או לכל חומר שיפורסם בכל כתובת במסגרתה הנ"ל פועלת לרבות ומבלי להגביל בעמוד הפייסבוק בידי כל צד שלישי.

 

מובהר כי ידוע למשתמש ו/או לגולש באתר כי על אף מאמציה של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל ו/או מי מטעמה לספק חווית משתמש בטיב איכות משובח החף מכל בעיות תפעול מכל סוג בכל הקשור לאתר ו/או לשירותים ו\או המוצרים המוצעים בו, ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל אינן מתחייבות כי לא יהיו באתר אם בשלמותו ו/או כל חלק ממנו תקלות מכל סוג לרבות אך מבלי להגביל תקלות טכניות מכל סוג, תקלות הנגזרות מבעיות אבטחה של האתר חדירות של ווירוסים, אי זמינות של האתר, הורדתו הזמנית לצורכי שדרוג, ביצוע עבודות תחזוקה ו/או תיקון של תקלות, ירידת האתר בשל עומסי יתר בשרתים הרלוונטיים וכל הנ"ל עשויים לקרות במהלך הפעילות התקינה של האתר ולא תופנה נגד ד"ר אורית ארבל  ו\או נגד מכללת ארבל ו\או נגד חברת ארבל הדרכות וייעוץ בע"מ ו/או נגד כל גורם הפועל מטעמן כל טענה ו/או דרישה בעניין תקלות כאמור.

הסכמתך לקבלת דיוור אלקטרוני ומסרונים

הנך מאשר/ת ומצהיר/ה כי שימושך באתר מעיד על הסכמתך לקבל מד"ר אורית ארבל  ו\או  ממכללת ארבל ו ו\או מחברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ו\או מאת כל גורם מורשה הפועל מטעמן כל סוג של מידע ו\או תוכן לרבות אך מבלי למעט בדיוור אלקטרוני מסוג התכתבויות, הודעות ו\או באמצעות מסרונים בדבר השירותים ו/או בדבר פעילותך באתר והנך נותן את הסכמתך לקבלת כל דיוור אלקטרוני ו/או הודעות באופן המוזכר בסעיף זה.

הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך שכל פרטים מזהים שימסרו על ידך במסגרת מתחם הפעילות לרבות ומבלי להגביל פרטים מזהים שינתנו על ידך לטובת יצירת קשר , אם באמצעות משלוח דיגיטלי של הפרטים ו\או מסירתם לנציג של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל, ישמרו במאגר המידע של ד"ר אורית ארבל  ו\או של מכללת ארבל, והנ"ל יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים הנ"ל לרבות לטובת משלוחים של דיוורים  אלקטרונים  מסוג התכתבויות, הודעות ו\או באמצעות מסרונים בדבר השירותים ו/או המוצרים המוצעים מבית ד"ר אורית ארבל ו\או ממכללת ארבל.

הנך נותן בזאת את הסכמתך לקבלת דיוורים כאמור דלעיל ,מבית ד"ר אורית ארבל ו\או ממכללת ארבל בהתבסס על ותוך שימוש בפרטים המזהים שנמסרו על ידך כמפורט דלעיל והנך מאשר בזאת כי קבלת הודעות ו\או דיוורים כאמור מ ד"ר אורית ארבל ו\או ממכללת ארבל ו\או מכל גורם המורשה לפעול מטעמן, לא ייחשב כהפרה של ההוראה הקבועה בסעיף 30 א חוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982).

למען הסר ספק יובהר כי באם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבלת ההודעות והמידע בין היתר באמצעות דיוור אלקטרוני לעיל הנך נדרש להתנתק בכל אופן משימוש על ידך ו/או באמצעות מי מטעמך באתר ו/או בשירותים המוצעים זו.

יודגש כי העברת הודעה למשתמש ו\או לגולש בידי ד"ר אורית ארבל  /או בידי מכללת ארבל ו\או מי מטעמן כאמור בסעיף זה תחשב שנתקבלה על ידי הנמען תוך 24 שעות ממועד המשלוח והנך מוותר/ת על כל טענה בדבר אי המצאתה ו/או כל עניין הקשור ו/או הנגזר לעניין זה.

שונות

המחאת זכויות –ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל ו\או חברת בע"מ רשאיות להמחות את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון פעילות זה, כולן או חלקן, לכל צד ג' שהוא בארץ ו/או בעולם ובכלל זה בהעברות חלקיות, חוזרות ונוספות וככל שלא תיפגענה זכויותיו של המשתמש והכול בכפוף להוראותיו של הסכם זה.

 

למשתמש ו/או לכל צד החלים עליו תנאי תקנון זה שאינם  ד"ר אורית ארבל  ו\או חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ  ו/או מי מטעמן אין הרשאה להמחות את זכויותיו ו/או חובותיו לכל גורם שהוא ללא הסכמתה של ד"ר אורית ארבל ו\או של מכללת ארבל  ו\או כל גורם מורשה מטעמה במפורש מראש  ובכתב.

 

בנוסף, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כי ברורים לך אופן השירותים ו\או המוצרים המוצעים באתר ו/או בכל דומיין אחר הקשור באתר אם בשלמותו ו/או בכל חלק ממנו ותנאי תקנון זה מאושרים על ידך מרצונך החופשי.

 

ד"ר אורית ארבל ו\או מכללת ארבל  רשאית לערוך בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי שינויים בתקנון פעילות  לרבות בכל חלק ממנו ו/או באופיים ו/או בגרסתם של השירותים המוצעים בו וזאת מבלי כל חובה מצד ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל להודיע מראש ו/או בדיעבד בכל אופן בדבר ביצוע שינויים כאמור. יובהר כי "שינויים" בסעיף זה כוללים שינויים מכל סוג  לרבות ומבלי להגביל מחיקה, הוספה, השמטה, עיבוד וכיו"ב.

 

על כל תנאיו של תקנון זה ו\או על ההתקשרות בינך לבין ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל ו\או חברת ארבל הדרכה וייעוץ בע"מ ו\או על מי מטעמן יחולו באופן בלעדי חוקיה של מדינת ישראל.

 

הצדדים קובעים את בית המשפט בתל-אביב כבית המשפט המוסמך לדון בינם לבין עצמם בכל עניין הנובע מחוזה זה.

 

מובהר בזאת כי בנסיבות בהן לאחר מועד אישורך על תקנון זה , יתגלה כי כל הוראה מהוראותיו מנוגדת בחלקה או במלואה לדין הקיים החל בהתאמה על עניין זה, מוסכם כי הדבר לא ישפיע על תוקפם של שאר ההוראות בתקנון. בנסיבות כאמור, ד"ר אורית ארבל  ו\או מכללת ארבל תפרסם נוסח הוראה אשר תחליף את אותו החלק המנוגד לחוק החל. הוראה זו תשקף, במידת האפשר, את מטרות אותו החלק המנוגד לחוק החל.

 

תקנון זה מכיל, מגלם ממזג ומבטא את כל התנאים הקשורים לשימושך באתר ו/או בשירותים המוצעים בו . כל הבטחות ערובות, הסכמים בעל פה, התחייבויות או מצגים בדבר נשוא הסכם זה שניתנו או נעשו על ידי ד"ר אורית ארבל   ו\או מכללת ארבל ו/או מי מטעמן ואשר לא באו לידי ביטוי מפורש בתקנון זה  אין בהם בכדי להוסיף על החיובים והזכויות הקבועים בו או הנובעים הימנו, לגרוע מהם או לשנותם.

 

בכל שאלה הנוגעת לתנאי תקנון זה ניתן לפנות למנהל מתחם הפעילות בכתובת

info@oritarbel.co.il

גרסה מיום 25/10/2023

 
דילוג לתוכן